22010A0429(01)

Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere. Istoria umană - Wikipedia

TITLUL I PRINCIPII GENERALE Articolul 2 Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului astfel cum sunt proclamate în Declarația universală a drepturilor omului și astfel cum sunt definite în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Actul final de la Helsinki și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, respectarea principiilor de drept internațional, inclusiv cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie TPIIși respectarea statului de drept, precum și a principiilor economiei de piață, astfel cum sunt reflectate în documentul Conferinței CSCE de la Bonn privind cooperarea economică, stau la baza politicilor interne și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentului acord.

Articolul 3 Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă denumite în continuare și "ADM" și a mijloacelor de transport la țintă al acestora, atât către state, cât și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și securității internaționale.

Părțile convin, prin urmare, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de transport la țintă al acestora prin respectarea integrală și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor lor existente în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție constituie un element esențial al prezentului acord și va face parte din dialogul politic care va însoți și va consolida aceste elemente.

Părțile convin, de asemenea, să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă și a mijloacelor de transport la țintă al acestora prin: - luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării tuturor celorlalte instrumente internaționale relevante Intalniri superioare ale barba?

EUR-Lex - A(01) - RO

ilor Finistere aderării la acestea, după caz, și în vederea punerii în aplicare integrale a acestora; - instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor naționale, care să controleze atât exporturile, cât și tranzitul mărfurilor legate de ADM, inclusiv controlul privind utilizarea finală Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere tehnologiilor cu dublă utilizare în ceea ce privește ADM, și care să prevadă sancțiuni eficace în cazul încălcării controalelor la export.

Dialogul politic pe această temă poate avea loc la nivel regional. Articolul 4 Părțile contractante reafirmă importanța pe care o acordă punerii în aplicare a obligațiilor internaționale, în special cooperării depline cu TPII. Articolul 5 Pacea și stabilitatea la nivel internațional și regional, dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților joacă un rol central în procesul de stabilizare și de asociere menționat în concluziile Consiliului Uniunii Europene din 21 iunie Încheierea și punerea în aplicare a prezentului acord se înscriu în Camerun unica intalnire concluziilor Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie și se bazează pe meritele individuale ale Serbiei.

Articolul 6 Serbia se angajează să continue să promoveze cooperarea și relațiile de bună vecinătate Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere celelalte țări din regiune, inclusiv un nivel adecvat de concesii reciproce în ceea ce privește circulația persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor și a serviciilor, precum și elaborarea de proiecte de interes comun, în special legate de gestionarea frontierelor și combaterea criminalității organizate, a corupției, a spălării banilor, a migrației ilegale și a traficului ilegal, în special de ființe umane, de arme ușoare sau de calibru mic, precum și de droguri.

Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relațiilor și a cooperării între părți și contribuie, astfel, la stabilitatea regională. Articolul 7 Părțile reafirmă importanța pe care o acordă combaterii terorismului și punerii în aplicare a obligațiilor internaționale în acest domeniu. Articolul 8 Asocierea se realizează progresiv și integral pe parcursul unei perioade de tranziție de cel mult șase ani. Consiliul de stabilizare și de asociere denumit în continuare "CSA"constituit în temeiul articoluluireexaminează periodic, în general anual, punerea în aplicare a prezentului acord și adoptarea și punerea în aplicare de către Serbia a reformelor juridice, administrative, instituționale și economice.

Reexaminarea se efectuează din perspectiva preambulului și în conformitate cu principiile generale ale prezentului acord. Reexaminarea ține seama în mod corespunzător de prioritățile prevăzute de parteneriatul european care sunt relevante pentru prezentul acord și se efectuează în concordanță cu mecanismele instituite în cadrul procesului de stabilizare și de asociere, în special raportul privind progresele înregistrate în cadrul procesului de stabilizare și de asociere.

Pe baza reexaminării menționate, CSA emite recomandări și poate lua decizii. În cazul în care reexaminarea identifică dificultăți deosebite, acestea pot fi deferite mecanismelor de soluționare a litigiilor instituite în temeiul prezentului acord. Asocierea deplină se va realiza progresiv.

Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere

Cel târziu în al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, CSA efectuează o reexaminare amănunțită a aplicării prezentului acord. Pe baza acestei reexaminări, CSA evaluează progresul înregistrat de Serbia și poate lua decizii care să reglementeze următoarele etape ale asocierii.

Reexaminarea menționată anterior nu se aplică în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, cu privire la care este prevăzut un calendar specific în Titlul IV. Acest dialog însoțește și consolidează apropierea dintre Uniunea Europeană și Serbia și contribuie la crearea de legături strânse de solidaritate și de noi forme de cooperare între părți. Articolul 11 1 Dialogul politic se desfășoară în cadrul Consiliului de stabilizare și de asociere, care deține competența generală cu privire la orice chestiune pe care părțile ar dori să o supună Intalniri superioare ale barba?

ilor Finistere sale. Articolul 12 Dialogul politic la nivel parlamentar se desfășoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere, instituită în temeiul articolului Articolul 13 Dialogul politic se poate desfășura într-un cadru multilateral și sub forma unui dialog regional care să includă alte țări din regiune, inclusiv în cadrul forumului UE-Balcanii de Vest.

Harta primelor migrații umaneconform studiilor asupra ADN-ului mitocondrial. Numerele reprezintă mileniile până astăzi. Precizia hărții este disputată La începuturile timpului, pe o planetǎ albastrǎ dintr-un sistem solar, Pământul nostru, singura planetǎ cunoscutǎ care poate întreține atmosfera și apa lichidǎ, s-au format condițiile necesare apariției vieții. La 4 miliarde de ani de la formarea acestei planete, o specie unicǎ a luat naștere. Acum 10 milioane de ani, formarea lanțurilor muntoase ca Himalaya sau formarea Marelui Rift African au perturbat tiparele meteorologice, provocând o rǎcire sistematicǎ a planetei, ceea ce avea să devină o situație favorabila pentru apariția aceste noii specii care va domina planeta.

Comunitatea poate sprijini, prin intermediul programelor sale de asistență tehnică, proiecte cu o dimensiune regională sau transfrontalieră. Ori de câte ori Serbia intenționează să își consolideze cooperarea cu una dintre țările menționate la articolele 15, 16 și 17, acesta informează și consultă Comunitatea și statele membre ale acesteiaîn conformitate cu dispozițiile stabilite în titlul X.

Serbia pune integral în aplicare Acordul central european de liber schimb, semnat la București la 19 decembrie Articolul 15 Cooperarea cu alte țări care au semnat un acord de stabilizare și de asociere După semnarea prezentului acord, Serbia inițiază negocieri cu țările care au semnat deja un acord de stabilizare și de asociere, în vederea încheierii unor convenții bilaterale privind cooperarea regională, al căror obiectiv îl constituie extinderea domeniului de aplicare a cooperării dintre țările în cauză.

Principalele elemente ale convențiilor în cauză sunt: a dialogul politic; b instituirea de zone de liber schimb, în conformitate cu dispozițiile relevante ale OMC; c concesii reciproce privind circulația lucrătorilor, dreptul de stabilire, prestarea de servicii, plățile curente și circulația capitalurilor, precum și alte politici legate de circulația persoanelor la un nivel echivalent celui prevăzut de prezentul acord; d dispoziții privind cooperarea în alte domenii, reglementate sau nu de prezentul acord, în special în domeniul justiției, libertății și securității.

Convențiile respective cuprind dispoziții privind crearea mecanismelor instituționale necesare, după caz.

Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere

Convențiile în cauză se încheie în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Disponibilitatea Serbiei de a încheia astfel de convenții va reprezenta o condiție pentru dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre Serbia și Uniunea Europeană. Serbia inițiază negocieri similare cu țările rămase din regiune după ce aceste țări vor fi semnat un acord de stabilizare și de asociere.

Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere

Articolul 16 Cooperarea cu alte țări implicate în procesul de stabilizare și de asociere Serbia continuă cooperarea regională cu celelalte state implicate în procesul de stabilizare și de asociere în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, în special în cele de interes comun. O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile și obiectivele prezentului acord.

22010A0429(01)

Articolul 17 Cooperarea cu alte țări candidate la aderarea la UE care nu sunt implicate în pSA 1 Serbia ar trebui să încurajeze Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere și să încheie o convenție privind cooperarea regională cu orice țară candidată la aderarea la UE în oricare dintre domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord.

Astfel de convenții ar trebui să aibă drept obiectiv alinierea treptată a relațiilor bilaterale dintre Serbia și țara în cauză la partea corespunzătoare a relațiilor dintre Comunitate și statele membre ale acesteia și țara în cauză. Aceste negocieri ar trebui să fie inițiate cât mai curând posibil, în vederea încheierii acordului menționat anterior înainte de sfârșitul perioadei de tranziție menționate la articolul 18 alineatul 1.

AVÂND ÎN VEDERE disponibilitatea Uniunii Europene de a integra cât de mult posibil Muntenegru în contextul politic şi economic general european, precum şi statutul Muntenegrului de candidat potenţial la aderarea la Uniunea Europeană, pe Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere Tratatului privind Uniunea Europeană denumit în continuare "Tratatul UE" şi cu condiţia îndeplinirii criteriilor definite de către Consiliul European din iunieprecum şi a condiţiilor prevăzute de SAp, sub rezerva punerii în aplicare cu succes a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte cooperarea regională. AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a contribui, prin toate mijloacele, la stabilitatea politică, economică şi instituţională a Muntenegrului, precum şi a regiunii, prin dezvoltarea societăţii civile şi democratizare, consolidarea instituţiilor şi reforma administraţiei publice, integrarea comercială regională, consolidarea cooperării economice, precum şi prin cooperarea într-o gamă variată de domenii, în special în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, şi prin întărirea securităţii naţionale şi regionale. AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a extinde libertăţile politice şi economice, angajament care reprezintă însuşi fundamentul prezentului acord, precum şi angajamentul acestora de a respecta drepturile omului şi statul de drept, inclusiv drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, precum şi principiile democratice, prin alegeri libere şi corecte, şi prin pluripartidism. REAFIRMÂND dreptul de întoarcere al tuturor refugiaţilor şi persoanelor strămutate în interiorul ţării şi dreptul la protecţia proprietăţii acestora, precum şi alte drepturi ale omului conexe. ŢINÂND SEAMA de dorinţa Comunităţii de a acorda un sprijin decisiv punerii în aplicare a reformei şi de a utiliza în acest scop toate instrumentele disponibile în materie de cooperare şi de asistenţă tehnică, financiară şi economică, pe o bază indicativă multianuală globală.

În acest sens, Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere țin seama de cerințele specifice stabilite în continuare.

  • Cauta? i feti? a in clapeta

Articolul 20 Concesiile acordate de Comunitate privind produsele industriale 1 La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicate Intalniri superioare ale barba?

ilor Finistere în Comunitate de produse industriale originare din Serbia. Articolul 21 Concesiile tarifare acordate de Serbia privind produsele industriale 1 La data intrării în vigoare a prezentului acord se elimină taxele vamale la importul în Serbia de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa I.

Articolul 22 Taxe vamale și restricții la export 1 La data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Serbia elimină în schimburile comerciale dintre ele orice taxe vamale la export și orice taxe cu efect echivalent. Articolul 23 Accelerarea reducerii taxelor vamale Serbia își declară disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale aplicate în schimburile comerciale cu Comunitatea într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 21, în cazul în care situația sa economică generală și situația sectorului economic în cauză permit acest lucru.

Consiliul de stabilizare și de asociere analizează situația în această privință și face recomandările corespunzătoare. Articolul 25 Protocolul 1 stabilește regimul comercial care se aplică produselor agricole transformate enumerate în protocolul Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere.

22013A1018(01)

Articolul 26 Concesiile acordate de Comunitate privind importurile de produse agricole originare din Serbia 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent la importurile de doamna caut barbat din buzău agricole originare din Serbia.

Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 și 8 din Nomenclatura combinată, pentru care Tariful vamal comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem și a unei taxe vamale specifice, eliminarea privește numai partea ad valorem din taxa respectivă. Articolul 27 Concesiile acordate de Serbia pentru importurile de produse agricole 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Intalniri superioare ale barba?

ilor Finistere elimină toate restricțiile Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de produse agricole originare din Comunitate.

Articolul 28 Protocolul privind vinurile și băuturile spirtoase Regimul aplicabil vinurilor și băuturilor spirtoase menționate în Protocolul 2 este stabilit prin protocolul respectiv. Articolul 29 Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de pește și produse pescărești 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de pește și produse pescărești originare din Serbia.

Produsele enumerate în anexa IV fac obiectul dispozițiilor stabilite prin respectiva anexă. Articolul 30 Concesiile acordate de Serbia pentru importurile de pește și produse pescărești 1 De la data intrării în vigoare Intalniri superioare ale barba?

ilor Finistere prezentului acord, Serbia elimină toate restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de pește și produse pescărești originare din Comunitate 2 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Serbia elimină toate taxele vamale și măsurile cu efect echivalent în ceea ce privește importurile de pește și de produse pescărești originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa V.

Produsele enumerate în anexa V fac obiectul dispozițiilor stabilite prin respectiva anexă. Articolul 31 Clauza de revizuire Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole și pescărești între părți, sensibilitățile specifice ale acestora, normele politicilor comune ale Comunității și ale politicilor Serbiei în materie de agricultură și pescuit, rolul agriculturii și pescuitului în economia Serbiei, rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC, precum și eventuala aderare a Serbiei la OMC, Comunitatea și Serbia examinează în cadrul Consiliului de stabilizare și de Intalniri superioare ale barba?

ilor Finistere, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, posibilitatea de a-și acorda concesii suplimentare, pentru fiecare produs în parte, în mod sistematic, corespunzător și pe baze de reciprocitate, în vederea punerii în aplicare a unei liberalizări sporite a comerțului cu produse agricole și pescărești.

Istoria umană

Articolul 32 Clauza de salvgardare privind agricultura și pescuitul 1 Fără a aduce atingere altor dispoziții ale prezentului acord, în special articolului 41, dată fiind sensibilitatea deosebită a piețelor produselor agricole și pescărești, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părți care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 25, 26, 27, 28, 29 și 30 provoacă o perturbare gravă a piețelor sau a mecanismelor interne de reglementare a acestora în cadrul celeilalte părți, cele două părți inițiază de îndată consultări pentru a identifica o soluție corespunzătoare.

Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare pe care le consideră necesare.

Astăzi, omul modern a pierdut complet dialogul cu natura, devenind complet surd la semnalele emise permanent de către natură. Iar acest lucru nu este fără urmări. Realitatea îndepărtării omului faţă de natură pune în alertă nu numai pe unii locuitori ai Pămîntului, dar kiar şi cosmosul din jurul planetei noastre.

În cazul în care se decide suspendarea tratamentului preferențial, Comunitatea notifică măsura Comitetului de stabilizare și de asociere în termen de cinci zile lucrătoare și inițiază consultări cu Serbia pentru a conveni asupra măsurilor destinate să evite denaturarea comerțului de produse enumerate în anexa V la Protocolul 3. Comunitatea restabilește tratamentul preferențial de îndată ce denaturarea schimburilor comerciale a fost eliminată prin punerea în aplicare eficace a măsurilor convenite sau ca urmare a oricăror alte măsuri adecvate adoptate de părți.

Dispozițiile articolului 41 alineatele 3 - 6 se aplică mutatis mutandis acțiunilor întreprinse Intalniri superioare ale barba?

Istoria umană - Wikipedia

ilor Finistere temeiul prezentului alineat. Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide cu privire la adaptări adecvate ale mecanismului prevăzut la alineatul 2.

Intalniri superioare ale barba? ilor Finistere

Articolul 33 Protecția indicațiilor geografice pentru produse agricole și pescărești și pentru produse alimentare, altele decât vinurile și băuturile spirtoase 1 Serbia oferă protecție indicațiilor geografice ale Comunității înregistrate în Comunitate în temeiul Regulamentului CE nr. Indicațiile geografice ale Serbiei pot fi înregistrate în Comunitate în condițiile prevăzute de regulamentul menționat anterior.

Această dispoziție se aplică și atunci când adevărata origine geografică a mărfii este indicată, indicația geografică în cauză este utilizată în traducere, denumirea este însoțită de termeni precum "gen", "tip", "stil", "imitație", "metodă" sau alte expresii de acest gen.