Adunarea cadourilor omului, de către adunarea generală - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Adunarea cadourilor omului Millau Femei intalniri

Articolul 1 Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. Articolul 2 1.

Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, de origine naţională sau socială, de om cautand om 59490, de naştere sau decurgînd din orice altă situaţie.

Un observator poate avea alte drepturi acordate de către adunarea generală în conformitate cu procedura stabilită în normele interne. An Observer may have other rights granted by the General Assembly according to the procedure determined in the internal rules. Cu excepția cazului în care se specifică altfel de către adunarea generală atunci când este necesar, directorul are autoritatea deplină de a acționa în numele ESS ERIC.

Pe lîngă aceasta, nu se va face Adunarea cadourilor omului o deosebire bazată pe statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care aparţine o persoană, fie această ţară sau teritoriu independente, sub tutelă, neautonome sau supuse unei limitări oarecare a suveranităţii.

Articolul 3 Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa.

Traducere "de către adunarea generală" în engleză

Articolul Adunarea cadourilor omului Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în robie; 70 de ani de intalnire femeie şi traficul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor. Articolul 5 Nimeni nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Adunarea cadourilor omului Femeia cauta un so? in Fran? a

Articolul 6 Fiecare are dreptul să i se recunoască personalitatea sa juridică, oriunde s-ar afla. Articolul 7 Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul fără deosebire la o protecţie egală a legii.

Adunarea cadourilor omului Intalnire cu fetele franceze

Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare. Articolul 8 Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanţelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituţie sau prin lege.

Articolul 9 Nimeni nu poate fi arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar. Articolul 10 Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi imparţial, care va Adunarea cadourilor omului fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei. Articolul 11 1.

Navigare principală

Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces public în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. Nimeni nu va fi Adunarea cadourilor omului pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul în care au fost comise, nu constituiau un act delictuos potrivit dreptului naţional sau internaţional.

De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decît aceea care era aplicabilă în momentul în care a fost comis actul delictuos.

Adunarea cadourilor omului Dating gratuit Bastia.

Articolul 12 Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţă, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale.

Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13 1. Orice persoană are dreptul sa circule liber şi să-şi aleagă reşedinţa în interiorul unui stat.

Orice persoană are dreptul sa părăsească orice ţară, inclusiv ţara sa, şi de a reveni in ţara sa.

Adunarea cadourilor omului Impact Dating Site.

Articolul 14 1. În cazul persecuţiei, orice persoană are dreptul să caute azil şi să beneficieze de azil în alte ţări.

Acest drept nu poate fi invocat în cazul unor urmăriri penale bazate pe comiterea unei crime de drept comun sau pe acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite.

Articolul 15 1. Orice individ are dreptul la o cetăţenie. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia. Articolul 16 1. Cu începere de la vîrsta nubilă, bărbatul şi femeia fără nici o restricţie în privinţa rasei, cetăţeniei sau religiei, au dreptul să se căsătorească şi să întemeieze o familie. Ei au drepturi egale la încheierea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei. Căsătoria nu poate fi încheiată decît cu consimţămîntul liber şi deplin al viitorilor soţi.

Familia este elementul natural şi fundamental al societăţii Adunarea cadourilor omului are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. Articolul 17 1. Orice persoană are dreptul la proprietate atît singură cît şi în asociere cu alţii.

Meniu cont utilizator

Nimeni nu va fi Adunarea cadourilor omului în mod arbitrar de proprietatea sa. Articolul 18 Orice persoană are dreptul la libertatea gîndirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atît în public cît şi privat, prin învăţămînt, practici, cult şi îndeplinirea de rituri. Articolul 19 Adunarea cadourilor omului individ are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a răspîndi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi Adunarea cadourilor omului prin orice mijloc de exprimare.

Articolul 20 1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică. Nimeni nu poate fi obligat să facă parte dintr-o asociaţie. Articolul 21 1. Orice persoană Adunarea cadourilor omului dreptul să participe la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi.

Sora Joy D. Jones președinta generală a Societății Primare Într-un an, când era copil, cu aproximativ Adunarea cadourilor omului zile înainte de ziua de Crăciun, soțul meu, Rob, văzuse că două dintre surorile sale mai mari despachetau, în secret, două dintre cadourile lor de Crăciun. Apoi, după ce au aruncat o privire înăuntru, surorile sale au reîmpachetat cadourile. În cele din urmă, el a cedat ispitei, mai ales că sub bradul de Crăciun era un pachet de dimensiunile unei mingi de baschet pe care era scris numele său. Cu toate acestea, cadoul părea a fi foarte ușor când l-a luat, în secret, în camera sa.

Orice persoană are dreptul de acces, în Adunarea cadourilor omului de egalitate, la funcţiile publice ale ţării sale. Voinţa poporului este baza puterii de stat, această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri oneste care trebuie să aibă loc periodic, prin sufragiu universal egal şi prin vot secret sau după o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului. Articolul 22 Orice persoană, în calitate de membru al societăţii, are dreptul la securitate socială; ea este îndreptăţită să obţină satisfacerea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea şi libera dezvoltare a personalităţii sale, prin efort naţional Adunarea cadourilor omului cooperare internaţională, ţinîndu-se seama de organizarea şi de resursele fiecărei ţări.

Articolul 23 1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire Adunarea cadourilor omului şomajului. Toţi oamenii au dreptul, fără nici o discriminare, la salariu egal pentru muncă egală. Orice om care munceşte are dreptul la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure lui precum şi familiei sale o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, dacă este cazul, cu alte mijloace de protecţie socială.

Orice persoană are dreptul să întemeieze cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. Articolul 24 Orice persoană are dreptul la odihnă şi la timp liber şi îndeosebi la o limitare rezonabilă a timpului de muncă, precum şi la concedii periodice plătite. Articolul 25 1.

Account Options

Orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii sale, bunăstării proprii şi a familiei, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare în caz de şomaj, de boală, de invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă ca urmare a unor împrejurări independente de voinţa sa.

Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire speciale. Toţi copiii, indiferent dacă s-au născut în cadrul sau în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială.

Articolul 26 1. Orice persoană are dreptul la educaţie.

Ce mi-am cumpărat din Irlanda/Am parul roz😱💞

Educaţia trebuie să fie gratuită, cel puţin în ce priveşte învăţămîntul elementar şi de bază. Învăţămîntul elementar este obligatoriu.

Adunarea cadourilor omului fete sexy din Sibiu care cauta barbati din București

Învăţămîntul tehnic şi profesional trebuie să fie accesibil tuturor; accesul la studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalităţi în funcţie de merit. Educaţia trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi pentru femei căsătorite din Drobeta Turnu Severin care cauta barbati din Iași fundamentale.

Ea trebuie să stimuleze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate popoarele şi între toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.

Если небо для него недостижимо, а путь по земле прегражден, то что же остается. Он снова оказался в положении, когда ему требуется помощь, когда только своими силами он не может продвинуться. Ему не хотелось признаваться в этом перед самим собой, но он был достаточно честен и осознал этот малоприятный факт. И мысли его с неизбежностью обратились к Хедрону. Олвин никак не мог решить, по душе ли ему Шут.

Părinţii au, cu prioritate, dreptul să aleagă felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor. Articolul 27 1. Orice persoană are dreptul să ia parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, să se bucure de arte şi să participe la progresul ştiinţific şi la binefacerile care rezultă din acesta.

Fiecare are dreptul la protecţia intereselor morale şi materiale care decurg din orice operă ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este. Articolul 28 Fiecare persoană are dreptul să beneficieze, pe plan social şi internaţional, de existenţa unei ordini care să permită ca drepturile şi libertăţile enunţate în prezenta Declaraţie să-şi poată găsi o realizare deplină.

Articolul 29 1. Individul are îndatoriri faţă de colectivitate, numai în cadrul acesteia fiind posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi respectului drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale, într-o Adunarea cadourilor omului democratică.

Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea, în nici un caz Adunarea cadourilor omului fie exercitate Adunarea cadourilor omului scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 30 Nici o prevedere a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicînd pentru un stat, un grup sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvîrşi vreun act care să conducă la desfiinţarea drepturilor şi libertăţilor enunţate în prezenta Declaraţie.

Publicată în ediţia oficială: "Tratate internaţionale",volumul 1, pag.